Stadgar för Inlands släktforskare

Gällande från och med 2012-10-30
Antagna av årsmötet 19/3 2012 och av höstmötet 30/10 2012

§ 1. Föreningens namn är Inlands släktforskare, för nedan kallad föreningen.

§ 2. Föreningen som är en ideell förening, har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning, i första hand relaterad till Inland (Kungälv och Stenungsunds kommuner), samt dokumentation med anknytning till denna, samt att främja och höja intresset för densamma.

§ 3. Varje fysisk person/familj som stödjer ovan nämnda ändamål äger rätt att vara medlem. Varje medlem/familj äger en röst. Årsavgifter för kommande verksamhetsår beslutas av årsmötet. Hedersmedlemmar kan utses av årsmötet efter förslag från styrelsen. Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.

§ 4. Föreningens styrelse utses vid årsmötet och skall bestå av ordförande och minst fyra ordinarie ledamöter, samt minst två ersättare. Styrelsen väljs alternerande på två år. Styrelsen konstituerar sig snarast efter årsmötet och utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer. Styrelsen äger även rätt att knyta till sig andra personer som adjungerande ledamöter. Valberedningen bestående av tre personer utses av årsmötet.

§ 5. Föreningens har sitt säte på Inland.

§ 6. Föreningens räkenskaper granskas av två revisorer. Revisorerna väljs alternerande på två år av årsmötet. Dessutom väljs två revisorsersättare; dessa väljs alternerande på två år. Vid val av revisorer får inte styrelsen ledamöter delta.

§ 7. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaper, protokoll och årsberättelser skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

§ 8. Kallelse till ordinarie årsmöte och extramöte utsändes, på det sätt styrelsen finner lämpligt, minst tre veckor i förväg. Inför ordinarie årsmöte skall verksamhets- och revisionsberättelserna finnas tillgängliga hos styrelsen fyra veckor i förväg.

§ 9. Ordinarie årsmöte hålles årligen under mars eller april månad. Motioner och förslag till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Vi samma tidpunkt skall styrelsens förslag och framställningar till årsmötet finnas tillgängliga. Extra årsmöte hålls när styrelsen, revisorerna eller minst en femtedel av medlemmarna kräver detta. Krav på extra årsmöte lämnas till ordförande tillsammans med en presentation av de ärenden man vill ha behandlade. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.Mötets öppnande

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två justerare, tillika rösträknare

5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst

6. Fastställande av dagordningen

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

8. Styrelsens förvaltningsberättelse ( resultat och balansräkning) för senaste verksamhetsår

9. Föredragande av revisorernas berättelse

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande för Föreningen, om ordförandens mandatperiod löpt ut eller ordförande önskar att avgå

12. Val av övriga styrelseledamöter

13. Val av ersättare i styrelsen

14. Val av revisorer och revisorsersättare

15. Val av valberedning och sammankallande i densamma

16. Behandling av förslag som inkommit till mötet

17. Presentation av verksamhetsplan och budget för kommande år

18. Fastställand av medlemsavgift för kommande år

19. Övriga ärenden

20. Mötets avslutande

Vid extra årsmöte skall punkt 1-6, samt punkt 20 alltid behandlas. I övrigt får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

§ 10. Föreningens penningmedel skall förvaltas av kassören och ordföranden och innestå på konto hos bank. Kassören och ordförande tecknar var för sig Föreningen.

§ 11. Ordförande kallar till styrelsemöte; möte kan även kalla då mer än hälften av styrelsen finner det nödvändigt. Till styrelsens sammanträden kallas även ersättare och adjungerande. Ersättare och adjungerande har yttrande och förslagsrätt. Ersättare har rösträtt endast då de inträder som ersättare för ordinarie ledamot.

§ 12. Styrelsen är beslutmässig om minst hälften av ledamöterna, inklusive ordförande eller vice ordförande medverkar. Beslut fattas genom enkel majoritet, vid lika röstetal i valfrågor avgörs det genom lottning, i övriga frågor äger ordförande utslagsröst.

§ 13. Det åligger styrelsen att föra räkenskaper och medlemsregister och på bästa sätt förvara Föreningens egendom.

§ 14. För ändring av stadgar, överlåtelse av Föreningens egendom eller upplösning av föreningen erfordras beslut vid två på varandra följande möte med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut erfordras minst två tredjedelar av alla röster. I händelse av Föreningens upplösning, skall dess befintliga medel, samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till sammanslutning med liknande intresse.